Haberler & Duyurular
 • Akut Eskişehir’e Kurtarm..
  Kulübümüz sosyal sorumluluk projeleri kapsamı...

  Devamı » ..
 • Kulübümüz Dupnitsa’da..
  Contest Eurotour F3J Bulgaria Cup 28-29 Nisan 2012 tarihleri...

  Devamı » ..
 • 2. Geleneksel Pervane Şenliği..
  15 Haziran Pazar günü Alp Havacılık Tesislerinde gerçekleşti...

  Devamı » ..
 • Alpata Grubu Çalışanlarına Sın..
  Alpata Grubu çalışanlarının spor aktivitelerini destekleyen ...

  Devamı » ..
 • Radyo Kontrollü Model Uçak Eği..
  Merhaba Arkadaşlar, Eylül ayı itibariyle Derneğimiz bü...

  Devamı » ..
Etkinlik Takvimi
Nisan Mayıs 2023
pzt. sa. çr. prş. cm. cmt. pz.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Dernek Tüzüğü

Madde : 1-) Kulübün Adı:

Necdet Alpata Havacılık Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’dir. Bundan sonra kısaca kulüp olarak anılacaktır.

 

Madde : 2-) Kulübün Merkezi:

Kulübün Merkezi Eskişehir ilidir. Şubesi Yoktur.

 

Madde : 3-) Kulübün Amacı, Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı:

                Kulübün amacı; Başta sportif havacılık olmak üzere diğer tüm gençlik ve spor faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektir. 

                Kulüp bu amacını gerçekleştirmek için;

a) Başta sportif havacılık ve gençlik faaliyetleri olmak üzere tüm spor dallarında sportif eğitim çalışmaları ve uygulamaları yapmak; spor yarışmaları düzenlemek,

b) Sportif nitelikli eğitim merkezleri ile eğlendirici dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller ve tesisler kurmak, tefriş etmek ve işletmek,

c) Üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek,

d) Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek,sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek,

e) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlayarak üyelerin  kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak.

f) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

g) Çalışma konuları ile ilgili hizmet ve gelir artırıcı projeler uygulamak ve gereğinde özel amaçlı vakıflar ve sandıklar kurmak,

h) Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar ve forumlar düzenler; sergiler ve kermesler açmak,

ı) Kulüp bünyesinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışman kişiler aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapmak,

j) Amaç ve çalışma konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, kiralamak ve satmak; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, ayni hak tesis etmek, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırmak,

k) Kitap, dergi, bülten ve broşürler yayınlamak,

    l) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, Yurt içi ve yurt dışında sportif ya da gençlik nitelikli geziler düzenlemek,

                m) Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yurtiçinden ve yurtdışından bağış almak,

n) Kulüp amaçlarını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak,

o) 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

p) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, kulüp amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organların kararı ile platformlar oluşturmak,

r) Gerekli diğer çalışmaları yapmak.

s) Gençlerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak. Gençlerimizi zararlı ve kötü alışkanlıklarından kurtarmak için çalışmalar yapmak.

t) Gençlik kulübü tescili yaptırmak.

u) Gençlikle ilgili  sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlemek.

ü)Resmi gençlik ve sportif faaliyetlerin dışında, özel gençlik ve spor organizasyonları yapmak,  İl Spor Merkezleri oluşturmak.

v)Ulusal ve Uluslar arası, gençlik ve sportif amaçlı geziler düzenlemek.

y)Partner anlaşmaları yaparak Ulusal ve Uluslararası Gençlik değişimi organizasyonları organize etmek.

z)Projeler geliştirmek.

 

Madde: 4-) Kulüp Ayırıcı İşareti (Amblemi) Ve Renkleri:

Kulüp ayırıcı, renkleri lacivert ve beyaz’ dır.

 

Madde : 5-) Kulübe Üye Olma Hakkı :  

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu kulübe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Kulüp başkanlığına yazılı olarak enaz iki üyenin referansı ile yapılacak üyelik başvurusu, kulüp yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Kulübün asıl üyeleri, kulübün  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Kulübe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Kulüp sporcuları ve gençlik faaliyetine katılan gençler kulübün fahri üyelerdir. Bunların oy kullanma hakları yoktur.

 

Madde : 6-) Üyeliğin Sona Ermesi          :

a) Kendiliğinden: Üyelik için kanunda veya yönetmeliklerde aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin kulüp üyeliği kendiliğinden sona erer.

b) Çıkma ile: Hiç kimse, kulüpte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla kulüpten çıkma hakkına sahiptir.

c) Çıkarılma ile: Kulüp tüzüğüne aykırı hareket eden üyelerin üyelikleri disiplin kurulu kararı ve yönetim kurulu onayı ile sona erer. Üyeliğin sona erdiğine dair alınan yönetim kurulu kararından sonra üyenin üyelik kaydı defterden silinir. Kulüp tüzüğüne aykırı hareket ettiklerinden dolayı üyelikten çıkartılan üyelerin genel kurula itiraz hakkı vardır.

 

Madde : 7-) Üyelerin Hakları:

a) Eşitlik ilkesi : Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptirler. Kulüp; üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin, kulübün faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Kulüpten çıkan veya çıkarılan üye, kulüp malvarlığında hak iddia edemez.

b) Oy hakkı : Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Kulübe üye olmayan Onursal üyelerin ve fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

 

Madde : 8-) Üyelerin Yükümlülükleri:

a) Aidat verme borcu : Üyeler giriş aidatı olarak 20 TL., yıllık 20 TL. aidat borcunu vermekle yükümlüdür, bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. Üyeler ait oldukları yılın aidatlarını ödemedikleri takdirde tüzüğün 6/c maddesi gereği hiçbir tebligata gerek kalmadan üyelikten çıkarılırlar. Kulüpten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatlarını vermek zorundadır.

Kulübe üye olmayan Onursal üyeler aidat vermek zorunda değildir. İstekleri halinde verebilirler.

b) Diğer yükümlülükler : Üyeler, kulüp düzenine uymak ve kulübe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, kulübün amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Kulüp üyeleri şahsi iş ve işlemlerinde kulüp adını kullanarak menfaat sağlamak yada alacak veya borç ilişkisine giremezler.

 

Madde : 9-) Kulübün Organları:

Kulübün  zorunlu organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Kulübün diğer organları, Onur Kurulu ve Disiplin Kurulu’dur. Zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları başka organlara devredilemez.

Kulüp gerekli gördükleri yerde kulüp faaliyetlerini yürütmek amacı ile temsilcilik açabilir. Temsilcilikler genel kurulda temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu  kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir.

 

Madde : 10-) Genel Kurul :

Genel kurul, kulübün en yetkili karar organı olup; kulübe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Kulüp genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

Olağan toplantı : Genel kurul, 3(üç) yılda bir Mart ayında yönetim kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır.

Olağanüstü toplantı : Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh  hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Madde : 11-) Toplantısız Veya Çağrısız Alınan Kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile kulüp üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Madde : 12-) Genel Kurul Toplantısına Çağrı :

Yönetim kurulu, kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Üyeler; en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda; çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmaz ise, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, altmış günden çok olamaz.

                Toplantı çoğunluk sağlanamamasının dışında başka bir sebeple ertelenirse, bu durum sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, ertelenme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

                Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Madde :13-) Genel Kurul Toplantı Yeri Ve Toplantı Yeter Sayısı :

Genel kurul toplantıları, kulüp merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve kulübün feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Madde  :14-) Toplantı Usulü :

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantıda yeter sayısı sağlandığı bir tutanakla tespit edilir.

Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve bir başkan vekili ile yazman seçilir.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda organlar gizli oy-açık tasnif usulü ile seçilir.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

 

Madde : 15-) Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri  :

a)Karar yeter sayısı : Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve kulübün feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

b)Oy hakkından yoksunluk : Hiçbir kulüp üyesi, kulüp ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

c)Kararın iptali : Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her hâlde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı, kulüp içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

 

Madde : 16-) Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri              :

                a) Kulüp organlarını seçmek.

                b) Kulüp tüzüğünü değiştirmek.

                c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek.

                d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek.

                e) Yönetim kurulunca kulüp çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanmak.

                f) Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

                g) Kulübün federasyona katılması veya ayrılması konusunda karar vermek.

                h) Kulübün uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunması, yurt dışında temsilcilik veya şube açması, yurt dışında açılmış kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması konusunda karar vermek.

                ı) Kulübü feshetmek.

                j) Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek.

                k) Kulübün diğer organlarını denetlemek ve onları haklı sebeplerle görevden almak.

                l) Mevzuatta ve kulüp tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak.

                Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve kulübün feshi kararları için toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır.

 

Madde : 17-) Yönetim Kurulu :

Yönetim kurulu, 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında; kendi aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman ve bir Üye seçer.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle (yedek üyelerinde göreve çağrılmasına rağmen) üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh  hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Madde : 18-) Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri:

a) Yönetim kurulu, kulübün yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini kanuna ve kulüp tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

b) Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

c) Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

                d) Üyelik başvurularını karara bağlamak. Üyelerin her türlü müracaatını değerlendirip ilgililere bilgi vermek,

                e) Kulübün yapılacak olan olağan veya olağan üstü genel kurulu hazırlamak, Kulüp yönetim kurulu faaliyet raporunu hazırlamak, tahmini bütçeyi hazırlamak, Yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları genel kurula sunmak,

                f) Kulüp yürütme birimini görevlendirmek.

               

               

                g)Yönetim kurulu üyelerinin boşalması halinde yedek üyeleri göreve çağırmakla görevlidirler.

                h) Mevzuatta ve kulüp tüzüğünde yer alan ve genel kurulca verilen diğer işleri yapmak.

                ı) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, kulübe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, kulüp lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

                j) Kulübün amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

 

Madde: 19-) Yönetim Kurulunda Görev Alamayacaklar:

                Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulu, il ceza kurulları ve  Tahkim Kurulu ile özerk federasyonların ceza veya disiplin kurulları üyeleri, kulübün yönetim kurulunda görev alamaz. Bu görevlere seçilenler kulüpteki görevlerinden ayrılırlar.

 

Madde : 20-) Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri :

Denetim kurulu, 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçer.

 

                Denetim kurulu; kulübün, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını kulüp tüzüğünde tespit edilen usul ve esaslara  göre en geç yılda 1 defa denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

 

                Denetim kurulu üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri ile tesislerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Madde : 21-) Disiplin Kurulu Oluşumu, Görev ve Yetkileri :

Disiplin Kurulu, 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçer. Disiplin kurulu 23. madde gereğince, 22. maddede belirtilen cezaları uygular. Disiplin Kurulu kararları Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.

 

Madde 22-) Cezalar:

Disiplin Kurulu, hakkında kovuşturma yapılan üyenin savunmasını da aldıktan sonra, aşağıda gösterilen cezaları takdiren verir.

                a) Uyarı: En az ceza olup üyenin söz ve eylemi bir daha yapmaması için dikkatinin çekilmesidir. Uyarı cezası yazılı olarak yapılır ve siciline işlenmez.

                b) Kınama: Üyenin söz ve eyleminin kötü bir şey olduğunun ve kendisinin ayıplandığının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezası Kulüp ilan tahtasına asılır ve siciline işlenir.

                c) Geçici Uzaklaştırma: Üyenin söz ve eyleminin ağır olması nedeniyle, bir haftadan az ve iki yıldan çok olmamak üzere üyelik hak ve olanaklarından geçici olarak yararlanmasının engellenmesi ve Kulüp lokal, eğitim merkezi ile tesislerine girmesinin önlenmesi olup Kulüp ilan tahtasına asılır ve siciline işlenir.

                d) Üyelikten Çıkarılma: Üyenin söz ve eyleminin önceki cezalarla cezalandırılamayacak kadar ağır olması durumunda Kulüpteki üyelik kaydının silinmesidir. Ceza kararı Kulüp üye defterine gereken kayıt düşülür.

  

 Madde 23-) Cezalara İlişkin İşlemler:

                Disiplin Kurulu, cezaların saptanmasında aşağıda belirtilenleri yapar ve kararlar alır.

                 a) Hakkında kovuşturma yapılan üyenin savunması gerektiğinde Disiplin Kurulu tarafından sözlü olarak ya da yazılı olarak alınır. Savunması alınmadan üyeye ceza verilemez. Ancak, yapılan süreli çağrıya rağmen gelmeyen ya da kabul edilebilir bir özür bildirmeyen üyenin savunması alınmış sayılır. Disiplin Kurulu, üyenin lehinde ve aleyhinde bulunan tüm kanıtları toplar, gereğinde diğer üyeleri ile kişileri dinler.

                 b) Disiplin Kurulu, üyenin söz ve eylemini içeren olayın niteliğine, kanıtlara, savunmaya, iddia ve üyenin siciline bakarak cezalardan birisini takdiren saptamaya yetkilidir. Azaltıcı nedenlerin varlığı durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle bir aşağı derecedeki ceza uygulanabilir. Kulübe üye olma niteliğine sahip olmadığı

halde yanıltıcı beyanlarla üye olmuş kişiler üyelikten çıkarılırlar. Aynı cezayı gerektiren eylemin tekrarı durumunda eylem için saptanan cezadan sonra gelen daha ağır ceza uygulanır. İşlenen eylem birden çok cezayı gerektiriyorsa bunların en ağırı verilir.

                c) Eylemde bulunan üyenin olaydaki iyi niyet ya da haklılığı nedeniyle tekerrür unsuru uygulanamayacağı gibi eyleme uyan cezadan daha hafif olanı uygulanabilir. Verilen ceza, pişmanlık duyulduğu ve tekrarlanmayacağı kanısına varılırsa ertelenebilir. Ancak üyelikten çıkarılma cezası ertelenemez. Cezası ertelenen üyenin bir yıl içinde tekrar cezayı gerektiren bir söz ve eylemde bulunması durumunda, bu eyleme uyan ceza ile ertelenen ceza birleştirilerek uygulanır.

                d) Cezayı gerektiren eylem, tesislerden yararlanma konumunda bulunanlardan biri tarafından işlenmiş ise, işleyen hakkında eylemin ağırlığına göre süreli ve süresiz kulüp lokal, eğitim merkezi ve tesislerinden yararlanma olanakları kaldırılır ve ayni zamanda ilişkili üyenin dikkati çekilir. Cezayı gerektiren eylemi işleyen konuğu ise, konuk hakkında kulüp lokal, eğitim merkez ve tesislerine sokulmama kararı alınır. Gerekiyor ise üye hakkında da süreli ya da süresiz olarak “Konuk getirmeme” cezası alınabilir. Süreli ya da süresiz olarak üyelikten uzaklaştırılan üye, kulüp lokali ile eğitim merkezi ve tesislerine konuk olarak getirilemez.  

                 e) Ağır bir cezayı gerektiren bir eylemin işlenmesi üzerine Disiplin Kurulu, bir önlem niteliğinde olmak üzere, eylemi işleyen hakkında kesin karar alıncaya kadar kulüp Lokali ile eğitim merkezi ve tesislerinden yararlanma hakkını önleme kararı alabilir.

                f) Cezayı gerektiren eylemin tarihi ya da öğrenme tarihinden başlamak üzere altı ayın  geçmesiyle disiplin kovuşturması yapılamaz.

                g) Yönetim Kurulu toplantı ve karar tutanaklarına, kovuşturma açılan üyenin ya da tesislerden yararlanma konumunda bulunan kişinin kimliği, hakkındaki cezayı gerektiren eylem, kanıtlar, savunma, gerekçeler ve karar ile gereken diğer hususlar açıkça yazılır. Kararın bir örneği, hakkında karar alınan üyeye ya da tesislerden yararlanma konumunda bulunan kişiye tebliğ edilir.

                Cezayı gerektiren eylemleri işleyenler hakkında, gerekiyorsa, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

    

Madde 24-) Cezalara İtiraz:

Üyelikten çıkarılma cezalarına karşı tebliğinden başlamak üzere 15 gün içinde üyenin Genel Kurula itiraz hakkı vardır. İtiraz durumunda ilk toplanacak Genel Kurul toplantısı gündemine konulacak madde uyarınca üye savunmasını ve itirazını yapar. Genel Kurul itiraz üzerine, cezayı kaldırır ya da onaylar. Onay kararı üzerine, onay tarihini izleyen bir ay içinde üyenin yetkili ve görevli mahkemeye itiraz hakkı saklıdır.

                Üyelikten çıkarılan üyenin hak ve yükümlülükleri, itiraz halinde, Genel Kurul kararına kadar devam eder.

                Disiplin Kurulu kararından sonra, Yönetim Kurulunun onayı ile üyelikten çıkarılma cezası dışındaki cezaları kesin olup herhangi bir yere itiraz edilemez.

 

Madde : 25-) Organların İdareye Bildirilmesi:

Kulüp; genel kurul toplantısı sonucunda yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri ve tüzüklerinde yapılan değişiklikleri, genel kurul toplantı tarihinden itibaren, genel kurul toplantıları dışında kulüp organlarında veya yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri de değişikliği izleyen tarihten itibaren, otuz gün içerisinde Dernekler Yönetmeliğindeki ilgili formu doldurarak bağlı bulundukları il müdürlüklerine ve mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

 

Madde 26-) Çalışma Dönemi Ve Bütçe Uygulaması:

Kulübün çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Kulübün bütçesi, gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.

               

Madde : 27-) Kulübün Gelirleri:

a)Üye Ödentileri 
b) Finansal Gelirleri

c) İşletme Gelirleri 

d) Bağış ve Yardımlar
e) Devlet Katkıları

 f) Diğer Gelirler

               

Madde : 28-) Kulübün Giderleri:

a)Genel Giderler

b) Personel Giderleri

c) Amaç ve Hizmet Giderleri

d) Diğer Giderler

 

Madde : 29-) Kulüp Tarafından Tutulacak Defterler :

Kulüp İşletme hesabı esasına göre defterler tutar. Bu defterlerin kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilmeleri zorunludur. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a)Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b)Üye Kayıt Defteri: Kulübe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, kulübe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d)Demirbaş Defteri: Kulübe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e)İşletme Hesabı Defteri: Kulüp adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

f)Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

  

Madde : 30-) Gelir ve Giderde Usul :

Kulüp gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Kulüp gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Kulüp gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile kulüp gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlarda ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kulüp gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

 

Madde : 31-) Tüzük Değişikliği :

Tüzükte değişiklik yapmaya genel kurul yetkilidir. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında gündemde bulunmak kaydıyla veya toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin önergesi ile gündeme alınmak suretiyle tüzük değişikliği yapılabilir.

Tüzük Değişikliğin görüşülebilmesi için, genel kurul toplantısına katılan üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin onaylaması gerekir,

 İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak, bu toplantıya katılan  üye sayısı kulüp yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

Madde : 32-)   : Bildirim Yükümlülüğü:

Mülki Amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile kulüp tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Kulübün edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Kulüp tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Kulübün görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde kulüp merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Kulübün yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında kulüp organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Kulüp tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde: 33-) Beyanname Verilmesi:

Kulübün, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” kulüp yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde kulüp başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Madde : 34-) Kulübün Feshi  :

Kulüp genel kurulu kulübün feshine her zaman karar verebilir. Ayrıca kulübün fesih kararı, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Madde : 35-) Kulübün Tasfiyesi  :

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, kulübün para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde kulüp adında “Tasfiye Halinde Necdet Alpata Havacılık Gençlik ve Spor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak kulübün para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce kulübün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında kulübe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında kulübün alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Kulübün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve  hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse kulübün bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Kulübün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile kulüp merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Kulübün defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Madde :36-) Derneğin İç Denetimi

                Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

                Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Madde :37-) Derneğin Borçlanma Usulleri

                Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

               

Madde : 38-) Tüzükte Bulunmayan Hükümler:

Kulüp tüzüğünde hüküm bulunmaması halinde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.